Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.Hravedrevo.cz

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. Některé definice

  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;

  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

  • E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese www.hravedrevo.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;

  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

  • My jsme společnost ART STONE s.r.o., se sídlem Červená Třemešná 41, Hořice, 50801, IČO 26003929, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 19509 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, e-mail info@artstone.cz, telefonní číslo 603 582 302, právními předpisy označovaná jako prodávající;

  • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

  • Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;

  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 2. Obecná ustanovení a poučení

  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 3. Uzavření smlouvy

  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;

   3. Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

  • V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám, zároveň slouží k potvrzení a souhlasu s těmito podmínkami.

  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

  • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 4. Uživatelský účet

  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

  • Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.

  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 5. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/ . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 2 dní

   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Dobírka je zpoplatněna doběrečnou částkou, kterou je kupující povinen uhradit v případě zvolení tohoto způsobu platby. V případě nevyzvednutého zboží na dobírku jste povinni uhradit celkovou částku za poštovné i poplatek za dobírku (i v případě opakovaného zaslání a i v případě, že jste měli dopravu zdarma při odběru nad 1500,-)

   4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.

  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 6. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

  • Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

   1. Osobní odběr na Naší provozovně na adrese Červená Třemešná 41, Hořice v Podkrkonoší, 50801

   2. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ;

   3. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.

  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

  • V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 7. Práva z vadného plnění

  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

   6. není zatíženo právy třetích stran.

  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

   2. na odstranění vady opravou Zboží;

   3. na přiměřenou slevu z Ceny;

   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

  2. na odstranění vady opravou Zboží;

  3. na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 • V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

  1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

  2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

  3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

  4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

 • Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

 • Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

  1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

  2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

  3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

  4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 1. Odstoupení od smlouvy

  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

   1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

   2. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

   3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

   4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

   5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

   6. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

   7. dodávka novin, periodik nebo časopisů;

   8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

  • Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 2. Řešení sporů se spotřebiteli

  • Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.

  • Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Podmínky zakázkové výroby

  1. Objednatel se zavazuje, že na základě své objednávky (odeslané zhotoviteli v písemné podobě nebo elektronicky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. mailem, faxem apod.) uhradí zhotoviteli řádně a včas cenu předmětu díla v plné výši dle smlouvy a cenové nabídky.

  2. Zhotovitel má právo v průběhu provádění díla požadovat zálohy na cenu díla. V případě, že objednatel se opozdí s úhradou zálohy, má zhotovitel právo na pozastavení provádění díla, a to až do té doby, než bude záloha zcela uhrazena. Tím zároveň dojde k opoždění zhotovitele s dodáním předmětu díla objednateli o odpovídající dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy. To platí i v případě neuhrazení doplatků z předchozích dodávek.

  3. V případě, že se objednatel opozdí s úhradou dílčí zálohy, má zhotovitel právo předmět díla objednateli nedodat až do zaplacení dílčí zálohy. V takovém případě bude předmět díla uskladněn u zhotovitele a objednatel se zavazuje, že zhotoviteli uhradí penále ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den až do doby uhrazení dílčí zálohy. Dílčí zálohu lze uhradit převodem na účet zhotovitele a to nejpozději 3 dny před dovozem předmětu díla. Ve výjimečných případech je možno dílčí zálohu uhradit na místě v hotovosti přímo dovozci, ještě před tím, než bude předmět díla složen z auta.

  4. Doplatek celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli v hotovosti bezprostředně po obdržení produktu.

  • Práva z odpovědnosti za vady, reklamace a odpovědnost za vady

   1. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodborným používáním předmětu díla.

   2. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle, které vznikly běžným opotřebením.

   3. Zhotovitel je oprávněn dát dílo zcela nebo zčásti provést na svoji odpovědnost třetí osobě.

   4. Případné reklamované vady předmětu díla po uznání zhotovitelem se zdokumentují do předávacího protokolu a do lhůty nejpozději 30-ti dnů je bezplatně zhotovitel odstraní. Tento proces nemá vliv na úhradu doplatku ceny díla v den předání díla. Pouze dle charakteru vady, která brání v používání předmětu díla lze přihlédnout k odložení doplatku nejpozději na den převzetí reklamovaných částí. Reklamace zaniká při používání předmětu díla v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

   5. Objednatel je povinen se seznámit s návodem pro použití díla a tím předejít případným škodám v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen dodržovat návody k užívání a údržbě předmětu díla. V případě nedodržení těchto instrukcí, může dojít k poškození předmětu díla a takovéto poškození nemůže být vyřízeno v rámci případné reklamace.

   6. Objednatel je povinen zabezpečit přístupovou cestu a stavební připravenost k provedení předmětu díla. Objednatel je povinen zkontrolovat dodané zboží, předmět díla ihned po dovozu, na reklamace vzniklé v důsledku ztráty nebo poškození, které jednoznačně není zaviněno zhotovitelem nelze uplatnit škodu na zhotoviteli.

  • Vlastnické právo k dílu

   1. Vlastníkem prováděného díla je zhotovitel. Objednatel se stává vlastníkem díla v souladu s ustanovením § 554 odst. 5 obchodního zákoníku, ve spojení s ustanovením § 445 obchodního zákoníku, teprve v okamžiku, kdy uhradí zhotoviteli v plné výši cenu díla. Do té doby je vlastníkem díla zhotovitel.

   2. Nebezpečí škody na předmětném díla přechází na objednatele dnem jeho předání ze strany zhotovitele a převzetí objednatelem.

   3. Za použití ustanovení § 384 obchodního zákoníku je objednatel povinen k odvrácení nebo zmírnění hrozící škody na díle učinit veškerá opatření spočívající zejména v povinnosti informovat zhotovitele neprodleně o vzniku skutečností, které zapříčiní nebo mohou zapříčinit škodu, za kterou zhotovitel odpovídá. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla tím, že objednatel tuto povinnost nesplnil, zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.

  • Závěrečné ustanovení k zakázkové výrobě

   1. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít. Za důležité je nutno považovat, že předmět díla je vyroben na zakázku. Nároky objednatele za případné škody způsobené vlivem zhotovení díla třetím stranám nemohou být uplatněny. Po uhrazení zálohy objednatelem nelze odstoupit od smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu předmětu díla. Projev svobodné vůle objednatele uzavřít smlouvu, případně objednávku, lze akceptovat ze strany zhotovitele písemně nebo ústně.

   2. Zhotovitel nemůže ovlivnit estetická hlediska vystavených vzorků vyplývající z jejich přírodního původu a neručí za jejich vzájemné rozdíly a neopakovatelný vzhled. (komponenty z přírodních a technických materiálů)

   3. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle smlouvy.

   4. Termíny: termín realizace díla je do 10 dnů od obdržení závazné objednávky a uhrazení zálohy.

   5. Při nedodržení termínu splatnosti je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má možnost objednatel uplatnit stejné sankce.

   6. Pokud je ve smlouvě, objednávce upraveno jinak mají tyto úpravy přednost před všeobecnými podmínky a ustanoveními.

   7. Objednatel svým podpisem vyslovuje souhlas zhotoviteli se zpracováním osobních údajů objednatele dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  • Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 8. 9. 2021 

Jsme společnost

ART STONE s.r.o.

Červená Třemešná 41

508 01 Hořice

 

IČ: 26003929

DIČ: CZ26003929

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 6103127319/0800

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.hravedrevo.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon

Z jakého důvodu?

 • Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon,

Z jakého důvodu?

 • Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 • Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

 • Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • 10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@artstone.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Wix 

 • společnost podílející se na expedici zboží - PPL CZ s.r.o., se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 105858, IČ: 25194798, Zásilkovna s.r.o, se sídlem na adrese Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u \Městského soudu v Praze pod spisovou značkou IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306

 • Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie", textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie a USA.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@hravedrevo.cz   nebo zavolejte na tel. č. 737481836

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 8. 9. 2021

 

FORMULÁŘE:

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE